Regulamin serwisu

I Postanowienia ogólne.

 1. Właścicielem Portalu internetowego, działającego pod adresem www.skup-zlota24.pl jest Maresa Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu ul. Piłsudskiego 92, REGON 362725843, NIP 8971814554.
 2. Regulamin określa prawa i obowiązki Użytkowników jak również prawa i obowiązki Sprzedawcy jako podmiotu zarządzającego i prowadzącego Portal.

II Definicje.

 1. Użytkownik? osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, korzystająca z funkcji Portalu
 2. Portal ? podmiot udostępniający zasoby www.skup-zlota24.pl rzecz Użytkowników.
 3. Konsument - osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 4. Sprzedający ? Użytkownik korzystający z funkcji Portalu, posiadający prawa własności do sprzedaży złota.
 5. Kupujący ? Administrator Portalu skupujący metale szlachetne od Użytkowników.
 6. Pliki Cookies ? są to krótkie pliki tekstowe stanowiące dane informatyczne, służące do przeglądania zawartości Serwisu - przechowywane są na urządzeniu ostatecznym Użytkownika.
 7. Metale szlachetne ? przesłane Spółce rzeczy ruchome wykonane ze złota, platyny, srebra lub palladu w celu ich sprzedaży.
 8. Złoto - przedmioty wykonane ze złota przesłane celem ich sprzedaży.
 9. Srebro - przedmioty wykonane ze srebra przesłane celem ich sprzedaży.
 10. Platyna - przedmioty wykonane z platyny przesłane celem ich sprzedaży.
 11. Pallad - przedmioty wykonane z palladu przesłane celem ich sprzedaży.
 12. Minimalna waga - minimalna łączna masa złota w przeliczeniu na próbę 585, minimalna łączna masa srebra w przeliczeniu na próbę 925, minimalna łączna masa platyny w przeliczeniu na próbę 999, minimalna łączna masa palladu w przeliczeniu na próbę 999 powyżej której koszt przesyłki metali szlachetnych do Portalu pokrywa Kupujący.
 13. Złom - przedmioty wykonane ze złota, srebra, platyny , palladu sprzedawane Portalowi.

III Techniczne warunki korzystania ze Sklepu.

 1. W celu korzystania z Portalu, Użytkownik powinien posiadać:
 2. urządzenie przekazujące dane teleinformatyczne;
 3. dostęp do sieci Internet;
 4. adres poczty email.
 5. Portal zbiera informacje zawarte w plikach cookies, które są plikami tekstowymi zawierającymi identyfikator urządzenia, z którego korzysta Użytkownik.
 6. Użytkownik decyduje o stosowaniu plików cookies. Przeglądarki internetowe często domyślnie mają ustawioną możliwość instalowania tych plików na urządzeniu końcowym Użytkownika, który w każdym czasie może dokonać zmiany ustawień.
 7. Sklep informuje, iż wyłączenie przez Użytkownika możliwości korzystania z plików Cookies może wpłynąć na funkcjonalności dostępne w Sklepie.
 8. Szczegółowe informacje dotyczące plików Cookies zawarte są w Polityce Plików Cookies, udostępnionej pod adresem www.skup-zlota24.pl stanowiącą integralna część niniejszego regulaminu.

IV Zasady dokonania skupu złomu metali szlachetnych

 1. Sprzedający oświadcza że :
 2. ukończył 18 lat,
 3. przesłany metal szlachetny będący przedmiotem skupu został nabyty legalnie,
 4. stanowi własność Sprzedającego i nie jest objęty wspólnotą majątkową małżeńską,
 5. nie jest on objęty zajęciem ani zastawem,
 6. nie jest przedmiotem żadnych roszczeń osób trzecich,
 7. Sprzedający ma prawo swobodnie nim rozporządzać.
 8. został poinformowany, że przy wycenie przedmiotów przesłanych do sprzedaży uwzględnia się jedynie wartość metalu szlachetnego, z którego są one wykonane,
 9. został poinformowany, że wszelkie kamienie ,oczka i inne ozdobniki przesłane do sprzedaży razem ze złomem metali szlachetnych Portal uznaje za bezwartościowe i nie mają one wpływu na cenę sprzedawanych przedmiotów.
 10. Proces zamawiania przez stronę internetową Portalu składa się z następujących kroków:
 11. wypełnienie formularza na stronie Portalu zgodnie z prawdą
 12. kontakt mailowy lub telefoniczny Portalu ze Sprzedającym w celu indywidualnego ustalenia warunków dokonania skupu.
 13. sprzedający przygotowuje przesyłkę zgodnie z instrukcją i telefonicznie ustala termin odbioru przesyłki przez kuriera.
 14. po otrzymaniu przesyłki Kupujący sprawdza jej zawartość , dokonuje wyceny przesłanych przedmiotów i telefonicznie lub mailowo informuje Sprzedającego o wynikach wyceny.
 15. Jeżeli Sprzedający zaakceptuje informacje o wycenie, Kupujący w dniu oszacowania przesyłki dokona zapłaty na rzecz sprzedającego za zakupione przedmioty przelewając gotówkę na wskazany przez Sprzedającego rachunek bankowy lub dokona płatności za pośrednictwem Poczty Polskiej na adres sprzedającego.
 16. Przy wycenie przesłanych metali szlachetnych bierze się pod uwagę ich próbę , masę oraz cenę określoną w cenniku Portalu w dniu wysłania formularza zgłoszeniowego przez Sprzedającego.
 17. Umowa kupna-sprzedaży zostaje zawarta w chwili wyrażenia zgody przez Sprzedającego na cenę wynikającą z oszacowania złomu w siedzibie Kupującego.
 18. Jeżeli Sprzedający nie zgodzi się z wyceną Kupującego dot. przesłanego złomu, Portal niezwłocznie odsyła złom na adres wskazany przez Sprzedającego.
 19. Cena z dnia wysłania formularza (potwierdzona telefonicznie cena oraz data odbioru przesyłki przez kuriera ) obowiązuje przez trzy dni robocze licząc dzień wysłania formularza jako pierwszy dzień trzydniowego terminu. Po upływie tego terminu obowiązuje cena z dnia dostarczenia przesyłki do sprzedaży.
 20. Kupujący nie będzie zawierał transakcji ze Sprzedającym w przypadku gdy ten sam Sprzedający w okresie trzech miesięcy złoży dwa razy formularz zgłoszeniowy i dwukrotnie zrezygnuje z transakcji bez względu na podawane przyczyny rezygnacji.

V Dostawa.

 1. Sprzedający dokonuje wyboru rodzaju dostawy:
 2. Przedsiębiorstwo Kurierskie;
 3. Poczta Polska;
 4. Dostarcza metale szlachetne osobiście na adres ul. Piłsudskiego 92 Wrocław;
 5. Przed wysłaniem sprzedawanych przedmiotów Sprzedający powinien usunąć z nich wszelkie kamienie, oczka i inne ozdobniki. Nieusunięte oczka , kamienie i ozdobniki niszczone są w trakcie wyceny przesłanych przedmiotów i nie są zwracane Sprzedającemu.
 6. Koszty przesyłki pokrywa Kupujący jeżeli ilość sprzedawanego metalu szlachetnego przekracza :
 7. dla złota - 50 gramów w przeliczeniu na próbę 585
 8. dla srebra - 250 gramów w przeliczeniu na próbę 925
 9. dla platyny ? 30 gramów w przeliczeniu na próbę 999
 10. dla palladu ? 50 gramów w przeliczeniu na próbę 999.
 11. Metale szlachetne przesyłane są na adres Portalu po indywidualnym ustaleniu warunków skupu.
 12. Zasadą jest dostarczenie przesyłki do Kupującego w terminie po indywidualnym ustaleniu.
 13. Każda przesyłka musi być wysłana z opcją ,,sprawdzenie zawartości przesyłki? zaznaczoną na etykiecie adresowej (wzór wypełniania etykiety adresowej w zakładce ,,do pobrania '' na stronie Portalu.
 14. Przesyłki bez zaznaczonej na etykiecie adresowej opcji ,,sprawdzenie zawartości przesyłki '' nie będą odbierane i zostaną skierowane do zwrotu do Nadawcy
 15. Kupujący sprawdza zawartość przesyłki przy kurierze przed jej odbiorem. W przypadku wykrycia wad zawartości przesyłki (zawartość przesyłki inna niż deklarowana w formularzu )bądź wykrycia naruszenia opakowania przesyłki Kupujący ma prawo odmówić jaj przyjęcia i skierować przesyłkę do zwrotu do Nadawcy.
 16. Wysyłane przedmioty wartościowe nie mogą być przesyłane w firmowej kopercie kurierskiej firmy Pocztex pod rygorem utraty prawa do odszkodowania w przypadku zaginięcia przesyłki lub jej okradzenia.
 17. Opakowanie przesyłki , której wartość przekracza 100 zł musi być wykonane z nieprzezroczystego materiału , powinno uniemożliwić dostęp do zawartości przesyłki bez pozostawienia widocznych śladów oraz powinno umożliwić umieszczenie dodatkowych zabezpieczeń w postaci nalepek czy etykiet samoprzylepnych , taśmy samoprzylepnej z logo nadawcy lub Poczty Polskiej.
 18. Przesłanie przedmiotów o wartości powyżej 100 zł w firmowej kopercie kurierskiej Pocztex powoduje , że w razie zaginięcia lub kradzieży przesyłki będzie ona traktowana jako przesyłka o wartości do 100 zł.

VI Sposoby płatności.

 1. Płatność może być dokonywana w następujący sposób:
 2. Przelewem bankowym;
 3. Płatność za pomocą przekazu pocztowego;
 4. Gotówką płatne po dostarczeniu Metalu szlachetnego osobiście;

VII Prawo odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni

 1. Niniejszy rozdziała dotyczy Użytkowników korzystających z Portalu jako Konsumenci.
 2. Zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzona przez produkt niebezpieczny (Dz.U. Nr 22, poz. 271) Konsument może odstąpić od umowy bez podania przyczyny, składając w terminie 14 dni od dnia wykonania usługi stosowne oświadczenie w jakiejkolwiek formie. Do zachowania powyższego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem na adres Portalu.
 3. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu (tj. wykonania wyceny złomu, oszacowania według próby, wagi i ceny podanej w cenniku). Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni na wskazany przez Użytkownika adres.
 4. W przypadku odstąpienia Użytkownika od umowy, Użytkownik dokona zwrotu ceny Usługi a Portal dokona zwrotu metalu szlachetnego, pod warunkiem wcześniejszego zwrotu gotówki od Uzytkownika. Zwrot ceny usługi nastąpi na wskazany przez Kupującego rachunek bankowy , a zwrot metalu szlachetnego na wskazany przez Użytkownika adres.
 5. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy znajduje się w załączniku do regulaminu i dostępny jest na łamach Portalu.
 6. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Klientowi w wypadkach:
 7. świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą konsumenta, przed upływem terminu, o którym mowa powyżej;
 8. dotyczących nagrań audiowizualnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania;
 9. umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym;
 10. świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą;
 11. świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu;
 12. dostarczania prasy;
 13. usług w zakresie gier hazardowych.
 14. W przypadku, gdy Sprzedający wyraził zgodę na świadczenie przez Portal usług przed upływem 14 dni od daty zawarcia umowy, właściwości tych usług są ściśle związane z osobą Użytkownika oraz świadczenia dokonane przez Portal w wykonaniu Umowy nie mogą zostać zwrócone z uwagi na ich charakter, Użytkownikowi nie przysługuje na podstawie przepisów Ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. nr 22, poz. 271, z późn. zm.) prawo do odstąpienia od Umowy.

VIII Ochrona danych osobowych.

 1. Administratorem danych PHU Europa Aneta Jaxa-Kwiatkowska z siedzibą we Wrocławiu ul. Piłsudskiego 92, REGON 930980903, NIP 8981566543, prowadzący platformę internetową www.skup-zlota24.pl, który działa zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.). Baza danych została stworzona wyłącznie w celu umożliwienia Użytkownikom korzystania ze świadczonych usług.
 2. Administrator uprawniony jest do ujawnienia danych osobowych wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa, zgodnie z postanowieniami Regulaminu i obowiązującymi przepisami prawa.
 3. Dane osobowe przekazywane są operatorom systemów płatności celu realizacji umowy.
 4. Marketing bezpośredni własnych usług oraz monitorowania jakości usług Portalu jest możliwy po uzyskaniu ZGODY Użytkownika. Zgoda na przetwarzanie danych w celu opisanym w zdaniu poprzednim jest dobrowolna i może być odwołana w każdym czasie.
 5. Administrator zobowiązuje się do bezpiecznego przechowywania danych.
 6. Dane osobowe oraz informacje zawarte w formularzu lub w mailu wykorzystywane będą przez Administratora do zawarcia, zmiany, rozwiązania umowy z Użytkownikiem oraz zapewnienia jak najwyższej jakości świadczonych usług. W tym celu Administrator przetwarza następujące dane: imię i nazwisko, adres e-mail, telefon, adres.
 7. Użytkownik ma prawo wglądu oraz modyfikacji swoich danych osobowych w każdym czasie, jak również natychmiastowego ich usunięcia z bazy danych. Realizacji tych uprawnień Użytkownik może dokonać kontaktując się z Administratorem, wysyłając: e-mail na adres : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub listownie PHU Europa Aneta Jaxa-Kwiatkowska 50-017 Wrocław ul. Piłsudskiego 92

lub w jakiejkolwiek dogodnej formie w której informacje przekazane Administratorowi zostaną wyrażone w sposób jasny i wyraźny.

 1. Administrator zobowiązuje się do zastosowania środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych, w szczególności przez zabezpieczenie danych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym.
 2. Powierzone dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa. Bazy danych zarejestrowane są zgodnie z wymogami w rejestrze zbiorów danych osobowych GIODO Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych.

IX Procedura reklamacyjna.

 1. Użytkownik ma możliwość zgłoszenia wszelkich zakłóceń w funkcjonowaniu Portalu, wysyłając wiadomość pod adres Wrocław, ul. Piłsudskiego 92 w którego treści wpisuje :
 2. Swoje dane umożliwiające kontakt;
 3. rodzaj usługi, której dotyczy;
 4. rodzaj błędnego funkcjonowania;
 5. czas które stanowi podstawę reklamacji;
 6. zarzuty Użytkownika/Ogłoszeniodawcy;
 7. okoliczności uzasadniające reklamację;
 8. ewentualny żądany sposób usunięcia zarzucanego naruszenia;

w celu ułatwienia procedury reklamacyjnej.

 1. Powyższe informacje Użytkownik może podać w jakiejkolwiek dogodnej dla siebie formie.
 2. Portal rozpatrzy zgłoszenia reklamacyjne w terminie 14 dni od chwili zgłoszenia reklamacji, wskazując czy uznaje reklamacje oraz w jaki sposób zamierza ją załatwić lub informując o braku podstaw do uznania reklamacji wraz z uzasadnieniem swojego stanowiska.
 3. W przypadku braku informacji o sposobie rozpatrzenia reklamacji, w terminie określonym w pkt.3, reklamację uznaje się za rozpatrzoną na korzyść Użytkownika.
 4. Odpowiedź w sprawię reklamacji jest wysyłany na podany przez Użytkownika adres e-mail.
 5. W przypadku uznania reklamacji, Portal niezwłocznie podejmuje działania w celu realizacji jej treści

X Rękojmia za wady.

 1. Sprzedający odpowiada za wady fizyczne i prawne przesłanego Metale Szlachetna Kupującemu (Portalowi).
 2. Kupujący powinien zachować należytą staranność przy odbiorze oraz przechowaniu Metalu szlachetnego.
 3. Kupujący zobowiązany jest poinformować Sprzedającego o wadzie, nie później niż w ciągu miesiąca od jej wykrycia.
 4. Z tytułu rękojmi Portal może domagać się:
 5. Wymiany;
 6. Obniżenia ceny;
 7. Lub może od umowy odstąpić;
 8. Kupujący składa Sprzedającemu oświadczenie wskazując:
 9. opis rodzaju niezgodności,
 10. data wystąpienia,
 11. nr zamówienia
 12. dane kontaktowe
 13. Przed odesłaniem rzeczy będącej przedmiotem odpowiedzialności z tytułu rękojmi Kupujący i Sprzedający ustalają sposób dokonania dostawy.
 14. W przypadku odstąpienia Kupującego od umowy, strony zwracają sobie co świadczyły wzajemnie. Kupujący zobowiązany jest rzecz odesłać, a Sprzedający zwrócić na podany nr konta Kupującego cenę wraz z kosztem transportu.
 15. Metal szlachetny objęty wadą prawną (m.in. Sprzedający nie miał tytułu prawnego do jego zbycia), a przeciwko Kupującemu wystąpiła osoba trzecia dochodząca praw dot. Metalu szlachetnego, Kupujący niezwłocznie informuje o tym Sprzedającego, który ponosi odpowiedzialność tytułem rękojmi za wady prawne.
 16. W razie wątpliwości Strony związane są przepisami Kodeksu Cywilnego art. 556 ? 576 oraz przepisami Ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego.

XI Przepisy Końcowe

 1. Regulamin jest dostępny pod adresem www.skup-zlota24.pl
 2. Portal dokona zmiany postanowień Regulaminu z ważnych przyczyn po uprzednim poinformowaniu Użytkowników poprzez publikację jednolitego tekstu Regulaminu na łamach Portalu oraz wysłania jego treści na adres email wskazany przez Użytkowników. Zmieniony lub zmodyfikowany regulamin ma moc wiążącą, po spełnieniu pozostałych warunków przewidzianych prawem, jedynie dla stosunków prawnych powstałych po wejściu w życie zmian lub modyfikacji.
 3. Zmiany regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Użytkowników, korzystających z Portalu przed dniem wejścia w życie zmian.
 4. REGULAMIN ZŁOTA PROMOCJA" (dotyczy klientów serwisu www.skup-zlota24.pl).

  1. Akceptując warunki ,,ZŁOTEJ PROMOCJI" klient otrzymuje dopłatę w wysokości 10 gr do każdego grama złota przesłanego do serwisu , pod warunkiem dostarczenia złota za pośrednictwem zamówionego przez serwis internetowy kuriera (ustalona data nadania przesyłki przez klienta oraz ustalona data odbioru przesyłki przez serwis).

  2. Dopłata dotyczy próby złota 585 i wszystkich prób wyższych od próby 585.

  3. Akceptując warunki ,,ZŁOTEJ PROMOCJI" klient wyraża zgodę na zawarcie pożyczki lombardowej na okres 7 dni licząc od daty nadesłania przesyłki do serwisu internetowego.

  4. W okresie trwania umowy pożyczki klient ma prawo zwrócić pożyczkę i odzyskać zastawione złoto pod warunkiem uiszczenia opłaty za udzieloną pożyczkę w wysokości 5% wartości pożyczki ( koszt pożyczki , opłata za przechowanie zastawu , opłata manipulacyjna ) oraz kosztów przesyłki zwrotnej wraz z jej ubezpieczeniem.

  5. Klient został poinformowany, że wszystkie wyroby ze złota przesyłane do serwisu internetowego zostaną zniszczone w trakcie ich sprawdzania , a wszelkie kamienie i inne ozdobniki zostaną usunięte i zniszczone.

  6. Klient został poinformowany o tym , że w razie zwrotu pożyczki serwis internetowy zwróci klientowi złom złota w próbach i ilości odpowiadającej wartości złota przesłanego do serwisu.

  7. Złoto zostanie zwrócone klientowi w terminie 3 dni od chwili zaksięgowania zwróconej pożyczki na rachunku PHU Europa nr 70 1050 1575 1000 0090 3198 1310

  8. Jeżeli klient w terminie określonym w umowie nie zwróci kwoty pożyczki to przesłane złoto przechodzi na własność serwisu internetowego a klient zachowuje kwotę pożyczki bez żadnych konsekwencji.

   

 

 

 

Aktualne ceny kursów zapewnia nam: Stooq.pl